Vedúca: Mgr. Soňa Nuhlíčková, PhD.

Biológia a ekológia endemickej kobylky Bejbienkovej (Isophya beybienkoi Mařan, 1958): zabezpečenie ochrany kriticky ohrozeného druhu

Biology and ecology of the endemic Bei-Bienko’s Plump Bush-cricket (Isophya beybienkoi Mařan, 1958): conservation of the critically endangered species

Kobylka Bejbienkova je endemický druh, ktorý je v súčasnosti zaradený medzi celosvetovo kriticky ohrozené druhy hmyzu. Jej výskyt je obmedzený na posledných niekoľko lokalít, ktoré čelia zániku. Zistenie neznámej biológie, ekológie a aktuálnych hrozieb budú základnými piliermi praktickej časti diplomovej práce. Práca prinesie aktuálne údaje o rozšírení, ekologických nárokoch druhu ako aj hrozbách, ktoré pravdepodobne vedú ku klesajúcemu trendu modelovej kobylky. Súčasťou praktickej časti bude aj návrh vypracovania plánu záchrany modelového druhu, kde uchádzač uvedie a zhrnie všetky poznatky ktoré nadobudol počas riešenia práce. Diplomová práca spolu s návrhom môže slúžiť ako vedecký podklad pre zabezpečenie ochrany a opatrení na záchranu globálne ohrozeného druhu kobylky.

Ciele:

  • Zistiť aktuálne rozšírenie a ekologické nároky modelového druhu
  • Identifikovať hlavné hrozby a ich význam
  • Vypracovať návrh plánu záchrany podľa IUCN odporúčaní

Kľúčové slová:

ekológia, endemit, kobylka Bejbienkova, ohrozený druh, rovnokrídlovce, zabezpečenie ochrany

Literatúra:

Kočárek P., Holuša J. & Vidlička Ľ. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Illustrated key 3. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný kľúč 3. Kabourek, Zlín, 349 pp. (in English and Czech)

Kenyeres, Z., Rácz, I. A., & Varga, Z. (2009). Endemism hot spots, core areas, and disjuctions in Europaean Orthoptera. Acta Zoologica Cracoviensia, 52B(1–2), 189–211. https://doi.org/10.3409/azc.52b

IUCN – SSC Species Conservation Planning Sub-Committee. (2017). Guidelines for Species Conservation Planning. https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2017.18.en

IUCN/SSC. (2013). Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. IUCN Species Survival Commission. Gland, Switzerland.

https://www.iucnredlist.org

https://www.iucn.org

Poznámka:

Na danú tému bude v prípade záujmu vykonaný krátky výberový pohovor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405