Vedúci: RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Biodiverzita vodných máloštetinavcov Slovenska

Biodiversity of Aquatic Oligochaetes of the Slovakia

Vodné máloštetinavce patria medzi druhovo najpestrejšiu skupinu vodných bezstavovcov. Do súčasnosti na území Slovenska bolo identifikovaných viac ako 100 druhov vodných oligochaet. Okrem taxonomickej pestrosti je pre túto skupinu vodných bezstavovcov príznačná aj vysoká funkčná pestrosť. Z potravného hľadiska tu nájdeme zástupcov všetkých potravných špecializácii t. j. od filtrátorov až po predátory. Rovnako v povodiach Slovenska nájdeme taxóny špecificky viazané na stojaté resp. tečúce vody, taxóny s preferenciou k rôznej rýchlosti prúdu, s rôznou hypsometrickou a teplotnou preferenciu. Cieľom bakalárskej práce je ´preto vytvoriť kompletnú databázu taxónov Slovenska a jeho jednotlivých povodí, vytvoriť mapy distribúcie taxónov a charakterizovať biodiverzitu spoločenstva na troch hierarchických úrovniach t. j. lokálnej, regionálne a globálnej.

Kľúčové slová: taxonomická pestrosť, povodie, databáza, Annelida, distribúcia

 

Literatúra:

Illies, J. & Botosaneanu, l. (1963): Problemes et methodes de la classiphication et de la zonation écologique des eaux courantes considerées surtout du point de vue faunistique. Mitt. internat. Verein. Limnol., 12: 57p.

Šporka, F. (2003): Oligochaeta, In:  Vodné bezstavovce (makroevertebráta) Slovenska, súpis druhov a autekologické charakteristiky (Eds. Šporka, F), pp. 274-281 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 590p.

Mišíková Elexová, E., Haviar, M., Lešťáková, M., Ščerbáková, S., Bitušík, P., Bulánková, E., Čejka, T., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Derka, T., Hamerlík, L., Illešová, D., Kodada, J., Košel, V., Krno, I., Mláka, M., Novikmec, M., Šporka, F. (2010): Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Časť 1 – Bentické bezstavovce. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Bratislava, 18(1): 335 s.

Timm, T. 2009. A guide to the freshwater Oligochaeta and Polychaeta of Northern and Central Europe. Lauterbornia. 66: 1-235.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405