Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

Zámerom tohto projektu je identifikovať procesy podieľajúce sa na formovaní bentických spoločenstiev v tak špecifickom prostredí ako sú krasové vyvieračky Západných Karpát. Krasové pramene v riečnej krajine predstavujú habitat s relatívne konštantnými environmentálnymi podmienkami, čo definuje ich unikátne postavenie v celom pozdĺžnom riečnom kontinuu a zároveň vytvára ekologickú ostrovnosť tohto habitatu v rámci riečnej krajiny. Z tohto pohľadu pramene predstavujú ideálne prostredie pre testovanie hypotéz vzťahujúcich sa k formovaniu bentických spoločenstiev t.j., či sa tu uplatňujú mechanizmy determinizmu alebo klúčovú ulohu hrajú náhodné udalosti. K efektívnym prístupom vedúcim k odhaleniu riešenia tohto rébusu patrí definovanie spoločenstva na jeho fylogenetickej a funkčnej úrovni. Identifikácia miery ostrovnosti prameňa, ktorá bude testovaná v zmysle teórie ostrovnej biogeografie, poslúži ako kritérium pri hodnotení vzácnosti, ohrozenosti a následnej ochrane pramenných bentických spoločenstiev.

Benthic Life in Karst Springs: Linkage between ecological isolation of spring and functional composition as well as phylogenetic diversity of the benthic organisms

The project should bring new insights to process forming benthic communities in karst springs of the Western Carpathians. In riverine landscape the karst springs represent the habitats with relatively stable environmental conditions, what determines their unique position in river continuum and makes ecological insularity of this habitat within riverine landscape. From this point of view  the springs represent suitable environment to testing of hypotheses about principles of benthic community assembly i.e., whether key role plays the deterministic mechanisms or it is the work of chance. Definition of community at their functional and phylogenetic level belongs to effective approach leading to uncover of this puzzle solution. Identification of the degree of spring isolation, which will be tested in the sense of The Equilibrium theory of island biogeography, will be helpful as the key criterion for evaluation of the rarity, vulnerability and following protection of the spring benthic communities.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405