Vedúca: Mgr. Kristína Slovák Švolíková, PhD.

Analýza vonkajšej morfológie populácií beličky európskej (Alburnus alburnus) z rôznych úsekov Dunaja

Analysis of the external morphology of common bleak (Alburnus alburnus) from different parts of the Danube

Belička európska je plastický, široko rozšírený druh kaprovitej ryby. Obýva rôzne typy vôd, najmä pelagickú oblasť tokov a stojatých vôd. V Dunaji v súčasnosti dosahuje najvyššie abundancie spomedzi ostatných druhov rýb vo všetkých jeho úsekoch, t. j. v častiach s veľmi rozdielnymi podmienkami. Vzorky zahŕňajú populácie z celého Dunaja, čo pokrýva viac ako 2000 km toku (od Nemecka až po ústie v Bulharku), čiže tok od podhorskej až po nížinnú zónu s rozdielnymi klimatickými a hydrologickými podmienkami.

Cieľom práce je vyhodnotiť, či sa budú vybrané populácie beličky európskej pochádzajúce z rôznych úsekov Dunaja líšiť externou morfológiou. Inými slovami, či bude ich vonkajší fenotyp vykazovať určitú mieru variability, alebo či bude totožný.

Kľúčové slová: Alburnus alburnus, morfometrická analýza, Dunaj, environmentálne podmienky

Literatúra:

Vila-Gispert, A., Fox, M.G., Zamora, L., Moreno-Amich, R., 2007. Morphological variation in pumpkinseed Lepomis gibbosus introduced into Iberian lakes and reservoirs;adaptations to habitat type and diet? Journal of Fish Biology, 71: 163-181.

Jakubčinová, K., 2014. Ekomorfologická analýza inváznych druhov rodu Neogobius. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK, 58 pp.

ŠUMER, S., et al., 2005. External morphology of a Slovenian population of pumpkinseed Lepomis gibbosus (L.) from a habitat with extreme thermal conditions. Journal of Applied Ichthyology, 21.4: 306-311.

BARUŠ, V., PROKEŠ, M., ZUKAL, J., 1998. A biometric study of four populations of the bleak (Alburnus alburnus) from the Czech Republic. Folia Zoologica 47.2: 135-144.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405