Vedúci: Mgr. Igor Kokavec, PhD.

Analýza potravy vybraných druhov rýb vo vzťahu k narušenej pozdĺžnej kontinuite podhorského toku

Diet analysis of selected fish species in a relation to the disruption of longitudinal continuity in a submountain stream

V štúdii vplyvu vodných nádrží na rieke Váh a Čierny Váh bol diskontinuálny efekt prečerpávajúcej vodnej elektrárne (PVE) Čierny Váh vyhodnotený ako jeden z najväčších (Kokavec et al. 2018). PVE Čierny Váh navyše ovplyvňuje kvalitatívnu aj kvantitatívnu štruktúru makrozoobentosu pod nádržou tým, že narúša prirodzený teplotný režim, transport organickej hmoty a biomasu nárastov (Kokavec et al. 2017). Čo sa týka rybárskeho hospodárstva, úseky rieky nad a pod PVE však podliehajú aj rozdielnemu manažmentu, ktorý má značný podiel na zložení ichtyocenóz týchto lokalít. Na základe doteraz vyhodnotených dát (Babeľová 2017) boli zistené rozdiely v potrave hlaváča pásoplutvého (Cottus poecilopus) vplyvom narušenej kontinuity. V tejto práci sa primárne zameriame na vyhodnotenie vplyvu diskontinuity na potravu ďalších druhov rýb žijúcich v rieke. Okrem toho vyhodnotíme vzťah medzi potravou rýb a štruktúrou spoločenstva makrozoobentosu na jednotlivých lokalitách.

Hlavný cieľ:

Vyhodnotiť vplyv narušenia kontinuity rieky Čierny Váh na potravné spektrum a kondíciu vybraných druhov rýb.

Čiastkové ciele:

  1. zistiť potravné spektrum a identifikovať významné rozdiely v kvalite a kvantite potravy, indexe naplnenosti žalúdka a indexu kondície rýb vo vzťahu k pohlaviu a veľkosti,
  2. vyhodnotiť variabilitu uvedených parametrov z hľadiska sezóny a lokality,
  3. vyhodnotiť potravnú stratégiu vybraných druhov rýb vzhľadom na kvantitu a kvalitu potravy na jednotlivých lokalitách.

Kľúčové slová: riečne diskontinuum, prečerpávacia vodná elektráreň, ichtyofauna, potravná preferencia, potravné stratégie

Literatúra:

Bokorová, L. (2015). Vplyv priehrad na ichtyocenózu vodných tokov. Bakalárska práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta. 49 pp.

Babeľová, M. (2017). Potravná analýza hlaváča bieloplutvého (Cottus gobio) a hlaváča pásoplutvého (Cottus poecilopus). Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta. 71 pp.

Kokavec, I., Navara, T., Beracko, P., Derka, T., Handanovičová, I., Rúfusová, A., … & Šporka, F. (2017). Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life–a case study. Biologia, 72(6): 652-670.

Kokavec, I., Navara, T., Beracko, P., Rogánska, A., Lánczos, T., & Šporka, F. (2018). Effect of a series of reservoirs on the environmental conditions and non-insect benthic communities in Slovakia’s longest river. Fundamental and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie, 191 (2): 123-142.

Hyslop, E. J. (1980). Stomach contents analysis: a review of methods and their application. J. Fish. Biol. 17, 411-429.

Straškraba, M., Chiar, J., Frank, S. & Hruška, V. (1966). Contribution to the problem of food competition among the sculpin, minnow and brown trout. Journal of Animal Ecology, 35 (2): pp. 303-311.

Wootton, R. J. (1992). Fish Ecology. Springer Science+Business Media Dordrecht. ISBN: 978-94-011-3832-1


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/doc/www.ekologiauk.sk/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405