Analýza populačnej dynamiky zástupcov rodu Fallopia na území Banskej Štiavnice vzhľadom na vybrané faktory prostredia

Vyučujúci: Kristína Švolíková, Barbora Števove

Cieľ:
1. Vyhodnotiť populačnú dynamiku porastov druhu Fallopiajaponica vzhľadom na vybrané environmentálne faktory.
2. Vyhodnotiť vhodnosť klimatických podmienok na území Slovenska pre vybrané druhy inváznych rastlín.
3. Overiť hypotézu, ktorá predikuje, že v prostredí vyznačujúcom sa nižšou ekologickou stabilitou, bude vyšší výskyt zástupcov inváznych druhov rastlín.

Metódy:
Mapovanie zástupcov rodu Fallopiaa iných inváznych druhov rastlín bude prebiehať na už zdokumentovaných ale aj na nezdokumentovaných miestach výskytu.Jednotlivé druhy rastlín budú určené pomocou kľúča na určovanie inváznych druhov rastlín (Cvachováet al. 2002). Miesta výskytu budú zaznačené do mapy a odfotené.Popritom budú sledované typy prvkov krajinnej štruktúry.
Populačná dynamika bude skúmaná na vybraných lokalitách. V skúmaných porastoch bude vytýčená plocha 2 m2, na ktorej prebehnú terénne merania (počet jedincov na ploche, priemerná výška porastov, priemerný počet internódií na jednu rastlinu, priemerný počet bočných konárov na rastlinu).Pri hodnotení populačnej dynamiky budúzaznamenanéenvironmentálne faktory ako prítomnosť konkurenčných druhov rastlín, zatienenie, teplota, vlhkosť a pôdne pomery.

Vyhodnotenie:
Vyhodnotiť vplyv vybraný environmentálnych faktorov na populačnú dynamiku sledovaného druhuFallopiajaponicana vybraných lokalitách.Jednotlivé lokality budú vzájomne porovnané. Na zistenie štatistických rozdielov bude použitý program STATISTICA 7.
Sledovanie prvkov krajinnej štruktúry bude použité na stanovenie koeficientu ekologickej stability krajiny (KES, Reháčková, Pauditšová2007) pre tri časti Banskej Štiavnice, v ktorých sa tiež mapovali invázne druhy rastlín. Na základe vypočítaného KES klasifikujeme krajinu do 5 stupňov ekologickej stability.
Okrem toho sa vyhodnotí vhodnosťklimatických podmienok na území Slovenska pre vybrané druhy inváznych rastlín pomocou programu CLIMATCH.
Získané poznatky budú diskutované a spracované v podobe protokolu a prezentácie.

Počas celodenného lejaku náhradná téma: Vyhodnocovanie rizík (risk assesment) invázneho druhu Fallopia japonica, prípadne ďalších zástupcov inváznej flóry na území mesta BŠ

Pomôcky nevyhnutné v teréne:
Primerané oblečenie aj do dažďa, písacie potreby, zápisník, fotoaparát (aspoň jeden v skupine). Ďalšie pomôcky (určovacie kľúče, mapa Štiavnice, krajčírske a výsuvné metre, mačeta,špagát a GPS) prinesú vyučujúci. Na spracovanie výsledkov a prípravu prezentácie je potrebný notebook (minimálne jeden v skupine). Alergici, ktorý sa chcú témy zúčastniť si so sebou vezmú svoje lieky.

Stiahnuť v .docx: Fallopia