Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov

Vyučujúci: Ján Kočišek

Stredoeurópska kultúrna krajina prekonala v posledných desaťročiach jednu zo svojich najprudších premien. Prechod na priemyselné poľnohospodárstvo bol sprevádzaný rozsiahlou stratou biologickej rozmanitosti. Vhodnou skupinou ilustrujúcou zmeny v krajine a jej biodiverzity sú denné motýle: sú atraktívne, aktívne počas dňa, dajú sa relatívne ľahko určiť do druhu a majú komplexný životný cyklus. Početnosť a diverzita motýľov tak vypovedá o zachovalosti tradičnej kultúrnej krajiny a do istej miery aj ostatných skupinách živočíchov.

Ciele:

  1. Stanoviť druhové bohatstvo a početnosť motýľov 3 typov nelesných biotopov: 1) obhospodarované lúky/lúky bez nelesnej drevinovej vegetácie, 2) neobhospodarované lúky a sady/lúky s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, 3) zeleň v intraviláne mesta.
  1. Vyhodnotiť a interpretovať rozdiely v počte druhov a početnosti motýľov.

Metódy:

Na zistenie druhového zloženia a relatívnej početnosti motýľov použijeme metódu transektového sčítania, ktorá je jedna z najpoužívanejších v Európe. Transektom dlhým 50 m budeme prechádzať pomalým tempom a zaznamenávať všetkých zástupcov radu Lepidoptera v okruhu 5 metrov od mapovateľa. V prípade potreby presnej determinácie budú motýle odchytávané entomologickou sieťkou a jedince následne vypustené.

Pomôcky v teréne:

Primerané oblečenie, písacie potreby, notebook/tablet. Entomologickú sieťku, určovaciu príručku a protokol na zapisovanie dát zabezpečí vyučujúci.

Vyhodnotenie:

Po skončení monitoringu na základe získaných údajov vypočítame index početnosti. Index vypočítame ako súčet všetkých motýľov daného druhu zaznamenaných na transekte. Hodnoty indexu diverzity vypočítame podľa Shannona a Weavera (1949). Jednotlivé druhy motýľov budú zaradené do piatich stupňov dominancie podľa Tischlera (1949) a Heydemanna (1955): eudominanté druhy (D; D > 10 %), dominantné druhy (D; D > 5 %), subdominantné druhy (SD; D = 2 – 5 %), recedentné druhy (R; D = 1–2 %) a druhy subrecedentné (SR; D < 1 %). Prípadné zistené rozdiely v početnosti druhov a jedincov budú študenti interpretovať v súvislosti s charakterom manažmentu na jednotlivých typoch biotopov.

Literatúra:

http://www.lepidoptera.cz/

Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 127 pp.

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2006) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 79 pp.