Ekológia (z gréc. oikos – dom, logos – veda) je vedný odbor biológie, ktorý skúma
vzťahy medzi organizmami a ich životným prostredím a vzťahy medzi organizmami
navzájom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich
prebiehajúce.

Katedra ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je
miestom, kde spolu so študentami skúmame ekologické a evolučné procesy tvoriace
a udržujúce život na Zemi. Ekológia je interdisciplinárna veda a preto i naša vedecko
výskumná činnosť využíva multidisciplinárny prístup umožňujúci skúmať ekologické
a evolučné procesy na rôznych úrovniach – od molekulárnej, cez úroveň jedincov,
populácií, spoločenstiev až po globálnu perspektívu, v časovej škále od prvohôr po
súčasnosť.

V rámci Biologickej sekcie zabezpečujeme výučbu na všetkých troch stupňoch
štúdia v rámci akreditovaných študijných programov: Biológia, Systematická biológia
(Bc.), Ekológia (Mgr.), Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (PhD.).
Na katedre pôsobia výskumné tímy:

  • Hydrobiologický tím
  • Tím evolučnej biológie EVO BIO
  • Tím inváznej biológie a ekomorfológie rýb

Našim poslaním je vychovávať vedcov a praktikov, ktorí sa dokážu uplatniť na
vysokých školách, vedecko-výskumných pracoviskách, na úradoch štátnej správy,
ministerstvách, štátnej ochrane prírody, prírodovedných múzeách,
environmentálnych mimovládnych organizáciách, ale aj v komerčnej sfére.

Prichádzajú k nám študenti, ktorí majú záujem o prírodu a procesy v nej
prebiehajúce. V rámci bakalárskych a diplomových prác priamo participujú na
prebiehajúcich projektoch na území Slovenska, často aj v zahraničí. Neoddeliteľnou
súčasťou záverečných prác absolventov je vedecký výskum, ktorý spája teoretické
poznatky, terénny výskum i trpezlivú prácu v laboratóriu.

Pre študentov organizujeme terénne práce a exkurzie nielen na Slovensku, ale i v
iných európskych krajinách a každoročne aj 4-týždňovú exotickú exkurziu v tropickej
Amerike.

Sme presvedčení, že vedecká výchova pomáha našim absolventom nielen v ich
pracovnom uplatnení, ale aj pri vytváraní si vlastného úsudku a kritickom hodnotení
javov od ekologických a environmentálnych problémov až po sociálne a politické
otázky.