Sekretariát katedry

Edita Kohylová
Email: uzoo@fns.uniba.sk
Telefón: 02/602 96 422
Klapka: 422
Miestnosť B2-407

Adresa:

Katedra ekológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina
Ilkovičova ulica č. 6
842 15 Bratislava 4