Diverzita motýľov rôznych typov nelesných biotopov

Vyučujúci: Marek Semelbauer

Motivácia:
Stredoeurópska kultúrna krajina prekonala v posledných desaťročiach jednu z najprudších premien. Prechod na priemyselné poľnohospodárstvo bol sprevádzaný rozsiahlou stratou biologickej rozmanitosti. Vhodnou skupinou ilustrujúcou zmeny v krajine a jej biodiverzity sú denné motýle: sú atraktívne, aktívne počas dňa, dajú sa relatívne ľahko určiť do druhu a majú komplexný životný cyklus. Početnosť a diverzita motýľov tak vypovedá o zachovalosti tradičnej kultúrnej krajiny a do istej miery aj ostatných skupinách živočíchov.

Cieľ:
1. Stanoviť druhové bohatstvo a početnosť motýľov 3 typov nelesných biotopov: 1) obhospodarované lúky/lúky bez nelesnej drevinovej vegetácie, 2) neobhospodarované lúky a sady/lúky s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, 3) zeleň v intraviláne mesta.
2. Vyhodnotiť a interpretovať rozdiely v počte druhov a početnosti motýľov.

Metódy:
Dáta o počte jedincov a počte druhov motýľov budú stanovené pomocou transektovej metódy. Motýle budú určované pomocou obrázkového identifikačného kľúča. Na uľahčenie identifikácie budú motýle odchytávané pomocou entomologickej sieťky.

Pomôcky v teréne:
Primerané oblečenie, písacie potreby, notebook. Entomologickú sieťku, určovaciu príručku a protokol na zapisovanie dát zabezpečí vyučujúci.

Vyhodnotenie:
Získané údaje budú vyhodnocované v programe R. Počet druhov a počet jedincov bude vyhodnocovaný zvlášť. Pri vyhodnocovaní budú do modelu zahrnuté dva typy vysvetľujúcich premenných: pevný (napr. typ biotopu) a náhodný (napr. lokalita), vytvoríme tzv. zmiešaný model. Prípadné zistené rozdiely v početnosti druhov a jedincov budú študenti interpretovať v súvislosti s charakterom menežmentu na jednotlivých typoch biotopov.

Literatúra:

http://www.lepidoptera.cz/

Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc, 127 pp.

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2006) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 79 pp.

Stiahnuť v .docx: Motýle_Semelbauer